Wednesday, 4 April 2012

Graduate Conference - Richard Burton Centre

New Research in Welsh Studies
Graduate Conference
Monday 21 and Tuesday 22 May 2012
Arts and Humanities Conference Room
B02/03 James Callaghan Building


An opportunity for MA by research, M.Phil. and PhD students working on Wales to come together to discuss their research.

Call for Papers:
The Richard Burton Centre for the Study of Wales seeks paper proposals from postgraduate researchers (MA by research, M.Phil. and PhD) working in any discipline on subjects that concern or relate to Wales.

Papers will be of 20 minutes’ duration and will be presented within a multi-disciplinary forum. Presenters should be aware that the audience will be interested, but not necessarily expert, in their own specific field of research. Some thought should therefore be given to exploring the context (theoretical, methodological etc) in which the research has been designed, in order to maximize points of contact and opportunities for comparison across subject areas and disciplines.

Papers might present an overview of the research project as a whole, or of one or more parts of it. The focus might be (for researchers in the early stages) on the research question and involve some speculation as to how best to resolve it. For researchers nearing completion it might be more appropriate to concentrate on outcomes and possibilities for further research beyond the qualification currently aimed at.

Please send proposals (no longer than one side of A4) for papers (in either Welsh or English) to Dr. Elain Price, Academi Hywel Teifi, Swansea University
e.price@swansea.ac.uk

Closing date for proposals: 23 April 2012

Cynhadledd i Fyfyrwyr Ôl-raddedig - Canolfan Richard Burton

Ymchwil Newydd ym maes Astudiaethau Cymreig
Cynhadledd i Fyfyrwyr Ôl-raddedig
Dydd Llun 21 a Dydd Mawrth 22 Mai 2012
Ystafell Gynadledda y Celfyddydau a’r Dyniaethau
B02/03 Adeilad James Callaghan


Cyfle i fyfyrwyr MA trwy ycmwhil, M.Phil a PhD sy'n gweithio ar Gymru ddod at ei gilydd i drafod eu hymchwil.

Galwad am Bapurau:

Mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn galw am bapurau gan ymchwilwyr ôl-raddedig (MA trwy ymchwil, M. Phil. a PhD) sydd yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth ar bynciau sy'n ymwneud â Chymru.

Bydd y papurau yn para 20 munud, ac mi fyddant yn cael eu cyflwyno mewn fforwm rhyngddisgyblaethol. Ni fydd holl aelodau’r gynulleidfa felly yn gwbl hyddysg yn y gwahanol feysydd, a dylid rhoi peth sylw i gyd-destun damcaniaethol y gwaith (theoretig, methodolegol a.y.b.) er mwyn galluogi cysylltiadau a chymariaethau rhwng meysydd gwahanol.

Gall y papur gynnig trosolwg o'r prosiect ymchwil yn ei gyfanrwydd, neu ganolbwyntio ar un neu fwy o rannau ohono. Gall myfyrwyr sydd ar ddechrau eu prosiect ymchwil fanylu ar un cwestiwn ymchwil gan archwilio’r dulliau mwyaf addas i ymwneud â’r cwestiwn hynny, neu gall fyfyrwyr sy’n agosau at gyflwyno eu gwaith edrych ar bosibiliadau ar gyfer ymchwil pellach.

Anfonwch gynigion (dim mwy na un ochr A4 o hyd) ar gyfer papurau (yn y Gymraeg neu’r Saesneg) at Dr. Elain Price, Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe.
e.price@swansea.ac.uk

Dyddiad Cau : 23 Ebrill 2012