Wednesday, 13 June 2018

Annual Postgraduate Conference in Welsh Studies, June 14

Richard Burton Centre 

Annual Postgraduate Conference in Welsh StudiesY Gynhadledd Astudiaethau Cymreig Flynyddol 

Thursday  14th June 2018 10am-6.00pm.
Dydd Iau Mehefin 14eg 10 - 6.

Keir Hardie Building, Room 115, Swansea University.


Rhaglen / Programme

9.50 - 10 - Arrival. Introduction. 


10.00 - 11.15 Panel One 

Chair: Daniel Williams
Syd Morgan (Morgan Academy), 
Transnationalism in Welsh Studies: A Case Study in Connections
Dan Gerke (CREW), 
The Long War of Position: Raymond Williams’s British Gramscianism 


11.15 - 11.45 Coffee/Tea11.45 - 1.00 Panel Two 

Chair: Kirsti Bohata
Aelwyn Williams (Centre for Innovative Aging), 
“Unforseen events wait lurking to surprise”: the spontaneous bop prosody of researching dementia friendly communities in Wales. 

Dr Anna Pigott (Dept of Geography), 
Imagining socioecological transformation: An analysis of the Welsh Government’s policy innovations and orientations to the future.


1.00-2.00 Lunch/Cinio


2.00- 3.00 Panel Three

Chair: Martin Johnes

Peter Dickson (History), 
‘South Asian doctors in south Wales in the period 1950-1990: a reconstruction of their experiences and relevance in the history of medical migration and General Medical Practice provision.’

Brian Roper (English / Creative Writing), 
Flânerie and the (slow) death of psychogeography: A Creative exploration.


3.00 - 4.00

New areas for research
Re-thinking the history of ‘Race’ and Identity in Wales
Martin Johnes and Daniel Williams 4- 4.30 Coffee 4.30 - 5.00

Final discussion. Drawing threads together. Envisaging research bids. 

Friday, 18 May 2018

CFP: Burton Centre Postgraduate Conference / Cynhadledd Ôl-raddedig


CANOLFAN RICHARD BURTON CENTRE
Prifysgol Abertawe | Swansea University

YMCHWIL NEWYDD YM MAES ASTUDIAETHAU CYMREIG

NEW RESEARCH IN WELSH STUDIES

Cynhadledd i Fyfyrwyr Ôl-raddedig |  Graduate Conference:  14/6/2018
CALL FOR PAPERS:   The Richard Burton Centre for the Study of Wales seeks paper proposals from postgraduate researchers (MPhil and PhD) working in any discipline on subjects that concern or relate to Wales.

Papers will be of 20 minutes’ duration and will be presented within a multi-disciplinary forum. The audience will be interested, but not necessarily expert, in their own specific field of research. Some thought should therefore be given to exploring the context (theoretical, methodological etc) in which the research has been designed, in order to maximize points of contact and opportunities for comparison across subject areas and disciplines.

Papers might present an overview of the research project as a whole, or of one or more parts of it. The focus might be on the research question and involve some speculation as to how best to resolve it, or it might be more appropriate to concentrate on outcomes and possibilities for further research beyond the qualification currently aimed at.

Please send proposals (no longer than one side of A4) for papers (in either Welsh or English) to:  Prof Daniel Williams, Dept of English, Swansea University.  Email: daniel.g.williams@swansea.ac.uk

Closing date:  Friday 25 May 2018


GALWAD AM BAPURAU:  

Mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn galw am  bapurau gan ymchwilwyr ôl-raddedig (MPhil a PhD) sydd yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth ar bynciau sy'n ymwneud â Chymru.

Bydd y papurau yn para 20 munud, ac mi fyddant yn cael eu cyflwyno mewn fforwm rhyngddisgyblaethol. Bydd gan y gynulleidfa ddiddordeb, ond ni fyddant o reidrwydd yn arbenigwyr, yn eu meysydd ymchwil eu hunain. Dylid rhoi sylw felly i archwilio cyd-destun (damcaniaethol, methodolegol etc) yr ymchwil, er mwyn gwneud cysylltiadau a manteisio ar gyfleoedd i wneud cymariaethau rhwng meysydd a disgyblaethau pwnc.

Gall y papur gynnig trosolwg o'r prosiect ymchwil yn ei gyfanrwydd, neu ganolbwyntio ar un neu fwy o rannau ohono. Gall fanylu ar un cwestiwn ymchwil gan archwilio’r dulliau mwyaf addas i ymwneud â’r cwestiwn hynny, neu edrych ar bosibiliadau ar gyfer ymchwil pellach.

Anfonwch gynigion (dim mwy na un ochr A4 o hyd) ar gyfer papurau (yn y Gymraeg neu’r Saesneg) i’r   Athro Daniel Williams, Adran Saesneg, Prifysgol Abertawe.  Ebost: daniel.g.williams@abertawe.ac.uk

Dyddiad cau:  Dydd Gwener 25 Mai 2018Saturday, 21 April 2018

Welsh Europeanisms: Laura Wainwright on Glyn Jones and Hermann HesseCanolfan Richard Burton Centre * Academi Rhodri Morgan * CREW


Cyfres Seminarau 2017 – 18  |  Seminar Series 2017  18
Ewropaethau Cymreig: Llenyddiaeth • Gwleidyddiaeth • Hanes
Welsh Europeanisms: Literature • Politics • History

                       
Laura Wainwright
Coleg Gwent

‘Welsh Europeanisms: 
Glyn Jones’s The Island of Apples and Hermann Hesse’s Demian
4yp, Dydd Llun, 23 Ebrill, Keir Hardie Ystafell 115
4pm, Monday, 23 April, Keir Hardie Room 115

Croeso i bawb | All welcome

Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton
Richard Burton Centre for the Study of Wales
Contact/Cyswllt:  Prof Daniel Williams (Daniel.G.Williams@Swansea.ac.uk)


Copies of Laura Wainwright's brand new book in the CREW series will also be available at the event. 

Monday, 12 February 2018

Welsh Europeamisms: M. Wynn ThomasCanolfan Richard Burton Centre  •  Academi Rhodri Morgan  •  CREW

Cyfres Seminarau 2017 – 18  |  Seminar Series 2017 - 18
Ewropaethau Cymreig: Llenyddiaeth • Gwleidyddiaeth • Hanes
Welsh Europeanisms: Literature • Politics • History


Yr Athro | Professor M. Wynn Thomas
Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru, Prifysgol Abertawe
Centre for Research into the English Literature and Language of Wales, Swansea University

‘Eutopia: A Welsh Imaginary’ 

4yh, Dydd Llun, 12 Chwefror, Keir Hardie, Ystafell 115
4pm, Monday, 12 February, Keir Hardie, Room 115

Croeso i bawb | All welcome


Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton
Richard Burton Centre for the Study of Wales
Contact/Cyswllt:  Yr Athro/Prof Daniel Williams:   Daniel.G.Williams@Swansea.ac.uk