Friday, 18 May 2018

CFP: Burton Centre Postgraduate Conference / Cynhadledd Ôl-raddedig


CANOLFAN RICHARD BURTON CENTRE
Prifysgol Abertawe | Swansea University

YMCHWIL NEWYDD YM MAES ASTUDIAETHAU CYMREIG

NEW RESEARCH IN WELSH STUDIES

Cynhadledd i Fyfyrwyr Ôl-raddedig |  Graduate Conference:  14/6/2018
CALL FOR PAPERS:   The Richard Burton Centre for the Study of Wales seeks paper proposals from postgraduate researchers (MPhil and PhD) working in any discipline on subjects that concern or relate to Wales.

Papers will be of 20 minutes’ duration and will be presented within a multi-disciplinary forum. The audience will be interested, but not necessarily expert, in their own specific field of research. Some thought should therefore be given to exploring the context (theoretical, methodological etc) in which the research has been designed, in order to maximize points of contact and opportunities for comparison across subject areas and disciplines.

Papers might present an overview of the research project as a whole, or of one or more parts of it. The focus might be on the research question and involve some speculation as to how best to resolve it, or it might be more appropriate to concentrate on outcomes and possibilities for further research beyond the qualification currently aimed at.

Please send proposals (no longer than one side of A4) for papers (in either Welsh or English) to:  Prof Daniel Williams, Dept of English, Swansea University.  Email: daniel.g.williams@swansea.ac.uk

Closing date:  Friday 25 May 2018


GALWAD AM BAPURAU:  

Mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn galw am  bapurau gan ymchwilwyr ôl-raddedig (MPhil a PhD) sydd yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth ar bynciau sy'n ymwneud â Chymru.

Bydd y papurau yn para 20 munud, ac mi fyddant yn cael eu cyflwyno mewn fforwm rhyngddisgyblaethol. Bydd gan y gynulleidfa ddiddordeb, ond ni fyddant o reidrwydd yn arbenigwyr, yn eu meysydd ymchwil eu hunain. Dylid rhoi sylw felly i archwilio cyd-destun (damcaniaethol, methodolegol etc) yr ymchwil, er mwyn gwneud cysylltiadau a manteisio ar gyfleoedd i wneud cymariaethau rhwng meysydd a disgyblaethau pwnc.

Gall y papur gynnig trosolwg o'r prosiect ymchwil yn ei gyfanrwydd, neu ganolbwyntio ar un neu fwy o rannau ohono. Gall fanylu ar un cwestiwn ymchwil gan archwilio’r dulliau mwyaf addas i ymwneud â’r cwestiwn hynny, neu edrych ar bosibiliadau ar gyfer ymchwil pellach.

Anfonwch gynigion (dim mwy na un ochr A4 o hyd) ar gyfer papurau (yn y Gymraeg neu’r Saesneg) i’r   Athro Daniel Williams, Adran Saesneg, Prifysgol Abertawe.  Ebost: daniel.g.williams@abertawe.ac.uk

Dyddiad cau:  Dydd Gwener 25 Mai 2018